Hình ảnh sinh hoạt Lớp Việt NgữKhông có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa.

La Fontaine