Karaoke
Không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa.

La Fontaine