Tài liệu
Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi.