Sức khỏeKhông ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.

Henry David Thoreau