Thông báoChúc mừng Giáng SinhKhông có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa.

La Fontaine