Hán Việt trong văn chương bình dân - [01/03 Tập]Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.

Henry David Thoreau